2018

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en sökfunktion på Svenska kyrkans nationella hemsida där det går att få fram uppgifter om respektive stift, kontrakt, pastorat och församlingar, där man också kan länka till stifts, kontrakts, pastorats och församlingars hemsidor.

Motivering

Svenska kyrkan har 13 stift som är indelade på olika sätt beroende på olika funktio-nella samband. Kontrakten omfattar ett antal enskilda församlingar och pastorat. Församlingar kan ingå i ett pastorat.
En vanlig fråga är i vilket stift församlingen/pastoratet ligger. En annan frågeställ-ning är om församlingen ingår i ett pastorat och i så fall tillsammans med vilka andra församlingar.
Svenska kyrkans hemsidor saknar i många fall uppgifter om var i Svenska kyrkans organisation som församlingen finns. En så enkel uppgift som till vilket stift en församling tillhör finns oftast inte med på församlingarnas hemsidor. Det kan även vara svårt att hitta om församlingen ingår i ett pastorat, och i så fall med vilka församlingar.
Det saknas ett webbverktyg för detta. Frågor till databasen ska ge svar på i vilket stift, kontrakt och pastorat en församling ligger. Med valt stift ska det gå att få en lista på kontrakt i stiftet. Med valt kontrakt ska det gå att få en lista på enskilda församlingar och pastorat som ingår i kontraktet. Med valt pastorat ska det gå att få fram en lista på församlingar som ingår i pastoratet. En valfunktion kan ge möjlighet att visa alla församlingar eller självständiga församlingar och pastorat.
Det ska även gå att få listor på alla församlingar/pastorat som finns i stiftet, för-samlingar som ingår i ett kontrakt eller om församlingen ingår i ett pastorat. Det kan också gå att skilja på församlingar som är självständiga och sådana som ingår i pastorat.
Funktionen kan ge mångsidiga möjligheter till att se i vilka sammanhang en församling finns och kan ge lättsökt information.
Man kan också länka till stifts, kontrakts, pastorats och församlingars hemsidor.

Uppsala, Harads, Göteborg och Stockholm den 29 juli 2018

Terence Hongslo (MPSK)
Agneta Granström (MPSK)
Catrin Björkman (MPSK)
Magnus Jarnling (MPSK)
Marja Sandin-Wester (MPSK)

Läs hela inlägget »

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa ett nytt begrepp: kyrko-reservat.

Motivering

Svenska kyrkans skogsinnehav har delar som har ett stort värde för att bevara den biologiska mångfalden. Det avsätts mark på många håll i stiften men uppmärksam-mandet och därmed skyddet av den avsatta marken är låg. För att ge bättre skydd av dessa marker så kan Svenska kyrkan skapa ett nytt begrepp som Svenska kyrkans naturreservat eller kort kyrkoreservat. Tanken är att begreppet kyrkoreservat införs i alla stiften.

Uppsala, Göteborg och Stockholm den 29 juli 2018

Terence Hongslo (MPSK)
Catrin Björkman (MPSK)
Magnus Jarnling (MPSK)

Läs hela inlägget »

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda behovet av uppdrag som gatupräst eller -diakon.

Motivering

Gudstjänstbesöken minskar men behovet av själavård och samtal om existentiella frågor ökar. För många är steget till en gudstjänstlokal alltför stort. Nyinflyttade vet sällan i vilken kyrka de kan känna sig välkomna. En personlig kontakt kan vara en nyckel till ett engagemang i Svenska kyrkan och till fördjupning av tron. En ”kyrka på stan” behövs. Det kan förekomma redan nu vid särskilda evenemang som Kultur-natten, men då rusar de flesta förbi på väg till olika programpunkter. En präst eller diakon kan finnas ute bland folket mitt i vardagen, beredda till spontana samtal och vägledning.
En ”kyrka på stan” kan vara ett av sätten att förverkliga folkkyrkotanken. En kyrka som skulle finnas mitt i byn, mitt ibland folket.

Uppsala, Göteborg och Stockholm den 29 juli 2018

Terence Hongslo (MPSK)
Catrin Björkman (MPSK)
Magnus Jarnling (MPSK)

Läs hela inlägget »

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en broschyr med råd till alla kyrkans anställda om bemötande av dem som besöker kyrkans verksamheter och bemötande av varandra i arbetslaget.

Motivering

Alla kyrkans anställda borde vara ambassadörer för kyrkan och för den inkluderande gemenskapen. För den som besöker kyrkans verksamheter, kan bemötandet vara avgörande för fortsatt aktivitet i kyrkliga sammanhang.
Var och en som besöker kyrkans verksamheter vill bli sedd. Konkreta handfasta råd kan vara ett stöd för personalen, och en broschyr med råd kan påminna om rätt självklara saker som ibland kan glömmas bort eller inte hinns med, när så mycket praktiskt ska fungera.
Besökaren kanske ser kyrkans verksamhet med andra ögon. Det viktigaste är kanske inte alltid att allt fungerar perfekt, utan en vänlig blick, ett leende, några vänliga ord, före eller efter t.ex. en gudstjänst kan göra att besökaren vill komma tillbaka. Här kan alla kyrkans anställda spela en viktig roll. Prästen kanske inte hinner skaka hand med alla, men ett vänligt bemötande från annan personal kan också glädja både gamla och nya besökare, skapa ett band och locka till ett engagemang i verksamheten.
Det kan också handla om att stanna en stund hos den som är kvar i kyrkbänken och gråter, att ta kontakt med den som sörjer en avliden efter att dennes namn lästs upp. Om alla tänker att någon annan gör det, så finns det risk att ingen gör det. Det kanske inte står i någon arbetsordning vems uppgift det är att ta kontakt, det blir lättare för någon i personalen att ta steget och närma sig den som gråter, om frågan lyfts i förväg.
Många sörjande uppskattar att kyrkans representant lovar hör av sig efter begrav-ningen. Det är viktigt i så fall att det löftet hålls, eftersom kyrkans närvaro vid livets svåraste ögonblick kan vara ett viktigt halmstrå för den som råkat ut för en svår förlust av nära och kära.
Kyrkans anställda kan som de flesta andra utsättas för stress. Arbetet underlättas om alla i arbetslaget blir sedda, alla kommunicerar om allt och alla får komma till tals. En förstående, uppskattande och förlåtande atmosfär kan överbrygga svårigheter och hjälpa de anställda igenom tuffa perioder med mer att göra, som kring storhelger, och vi-känslan ökar om alla arbetar för allas bästa. En påminnelse om att alla i arbetslaget vill bli sedda kan också inrymmas i broschyren.

Uppsala, Göteborg och Stockholm den 29 juli 2018

Terence Hongslo (MPSK)
Catrin Björkman (MPSK)
Magnus Jarnling (MPSK)

Läs hela inlägget »

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att

  1. uppdra till kyrkostyrelsen att tillhandahålla vidareutbildningar för alla kyrkliga ledare,
  2. uppdra till kyrkostyrelsen att erbjuda handledning för alla kyrkliga ledare.

Motivering

Svenska kyrkan borde vara en förebild när det gäller gott ledarskap, men dålig arbets-miljö kan förekomma även i Svenska kyrkan. Förhoppningsvis fungerar det bra på de flesta håll, men när det brister skapar det både osäkerhet och frustration för alla parter. Ibland kan en dålig relation mellan ledare och underordnade leda till stress och sjuk-skrivningar.
Det är viktigt att Svenska kyrkan tillhandahåller vidareutbildningar åt alla ledare. Vidareutbildningar behövs för att stötta ledarna i deras viktiga men också svåra uppgift att skapa en jämställd arbetsmiljö som främjar fysisk och mental hälsa, gemen-skap, arbetsro och arbetsglädje, där ledarna är beredda på att lyssna till de underord-nades idéer och behov, och där allas gemensamma bästa finns i åtanke.
Alla ledare bör också erbjudas möjlighet till handledning, som kan vara en viktig säkerhetsventil när problem och konflikter uppstår, och en möjlighet att bearbeta skeenden, och ett stöd för att komma fram till bra och fungerande lösningar.

Uppsala, Göteborg och Stockholm den 29 juli 2018

Terence Hongslo (MPSK)
Catrin Björkman (MPSK)
Magnus Jarnling (MPSK)

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter