Kyrkopolitiskt program

Foto: Lars-Olov Carlsson

Vår vision:

En kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa den långsiktigt hållbara samhällsutvecklingen. Engagemanget i Svenska kyrkan är levande, gränsöverskridande, skapande och lustfyllt.

Vår politik vilar på en solidaritet som kan uttryckas trefaldigt:

solidaritet med världens alla människor - solidaritet med skapelsen - solidaritet med kommande generationer

Människan är en andlig varelse

Människan är utrustad med förmåga och vilja att reflektera över sin egen roll i skapelsen – att kunna göra ett existentiellt och etiskt ställningstagande till sig själv och sin omgivning.
Människor har lika värde vilket innebär ett ömsesidigt ansvar att fördela resurser som alla människor på jorden behöver på ett rättvist sätt. Att främja alla människors möjlighet att leva ett fullödigt såväl andligt som kroppsligt liv.
Människan har inte rätt att utnyttja den övriga skapelsen endast för sina egna syften utan måste inse sin roll som förvaltare, varje del av skapelsen har sitt eget värde. 
Den gröna politiken skapar medvetenhet och kunskap för arbetet med en hållbar utveckling.

Ansvar för kommande generationer

Människan är en del av helheten men också en länk i historien – igår, idag och imorgon.
Barnperspektivet vilar på biblisk grund; barnkonsekvensanalyser ska göras av alla beslut.
Det känsliga ekosystem som människan är en del av påverkas av allt vi gör, vilket får konsekvenser för våra barn och kommande generationer. En global rättvisa och hållbar utveckling är en förutsättning för jordens överlevnad.

Kyrkans budskap och verksamhet

Det kristna budskapet är i grunden en kärleksförklaring till Skapare, medmänniska och den värld där vi lever.
Det budskap som Jesus Kristus gav oss medför ett ansvar för medmänniskan och skapelsen – en global solidaritet.
Vi vill ha en öppen kyrka där människor oavsett kön, hudfärg, ålder, social/ekonomisk bakgrund eller personlighet ska känna sig hemma och delaktiga i.
Vi vill verka för jämställdhet och är helt emot all form av diskriminering, t.ex. på grund av sexuell läggning eller etnicitet.
I dagens samhälle, där hårdnande ekonomiska ramar skapar ökade klyftor, är kyrkans sociala verksamhet av största vikt. Därför bör diakoni lyftas fram och prioriteras.
Kyrkan bör fungera som en mötesplats för människor, där det personliga mötet med medmänniskan är lika viktigt som mötet med den inre verkligheten.
Kyrkans budskap måste få konsekvenser och leda till ett arbete för ökad kompetens hos såväl anställda som förtroendevalda inom frågeställningar som hållbarhet, resurshantering, klimathot, ekonomisk utjämning, global rättvisa, fred mm.
Vi vill att kyrkan ska gå före och skapa en mer jämlik och solidarisk lönestruktur i sin organisation, för att på så sätt visa att budskapet får konsekvenser.

Förvaltarskap - kulturarv

I sin roll som förvaltare av de naturtillgångar, skog och mark, som kyrkan innehar, skall fokus på biologisk mångfald, hållbar resurshantering och etiskt skötsel prioriteras.
Kyrkan bör även värna sin sång- och musikverksamhet som en del av samhällets kulturskatt.
Som ägare av en stor del av landets kulturarv måste kyrkan ta ansvar och utveckla möjligheten för människor att tillgodogöra sig det. Detta ligger väl i linje med såväl kyrkans budskap om förvaltarskap och den gröna politiken som värnar en varsam vård av mark, byggnader och föremål som bärare av ett viktigt arv till vår framtid.
Att vårda kulturarvet innebär inte nödvändigtvis att allt ska vara som det alltid har varit. Vi måste använda vår kunskap och utveckla den, satsa på hållbara och nytänkande lösningar i uppvärmningssystem och energieffektivisering. I första hand ska lokala och förnyelsebara energikällor användas, t.ex. sol och vind.
När det gäller att utreda möjligheterna att fortsatt äga och underhålla det stora antal byggnader; kyrkor och andra fastigheter, som kyrkan har idag så bör man undersöka möjligheten att så långt möjligt dela ansvaret med kulturvårdande myndigheter där det är relevant.
Genom ett varsamt anpassande av kyrkans innehav av byggnader samt ett framsynt och hållbart förvaltarskap kan detta kulturarv bevaras till kommande generationer.

Kyrkans arbetsmiljö

Människors delaktighet i den verksamhet de ingår i är grunden för en god arbetsmiljö. Det är därför viktigt att anställda och församlingsmedlemmar har möjlighet att påverka kyrkans beslut och att beslutsfattare är lyhörda för deras åsikter.
Vi vill verka för en god arbetsmiljö inom kyrkan genom ett ständigt pågående jämställdhetsarbete, gott ledarskap och medinflytande.

Slutord

Vi strävar efter en helhetssyn på Guds skapelse; människan, naturen och kommande generationer. Den andliga dimensionen är därför avgörande för att ge perspektiv
och medvetenhet.

Vi menar att ett reflekterande engagemang leder till en medvetenhet om att global rättvisa, solidaritet och etiskt förvaltarskap är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling.

Ladda ner vårt kyrkopolitiska program som ett pdf-dokument: