Kyrkomötet: Motion 2016:74 Nationella beslut och barnkonsekvensanalyser

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkomötets presidium att utarbeta ett förslag till
reglering i kyrkomötets arbetsordning om att det vid beredningen av motioner ska
göras barnkonsekvensanalyser inför behandlingen i kyrkomötet och att barnkonsekvensanalyserna ska dokumenteras och bifogas varje beslut i kyrkomötet.

Motivering

Inför kyrkomötets beslut 2012 om ändringar i kyrkoordningen samt ändring i
Instruktion för kyrkostyrelsen gällande barnkonsekvensanalys, (KsSkr 2012:3
Ändringar i kyrkoordningen m.m.) skrev kyrkostyrelsen följande:

"Beträffande den nationella nivån föreslår kyrkostyrelsen att det införs
ett krav på barnkonsekvensanalys när kyrkostyrelsen handlägger sina
egna ärenden på motsvarande sätt som föreslås för kyrkorådet/kyrkonämnden
och stiftsstyrelsen. Kravet föreslås även gälla när kyrkostyrelsen
i någon mening – om än inte formellt – berett ett ärende för
beslut i kyrkomötet genom att avge en skrivelse. Kyrkostyrelsen
föreslår dock inte något krav på barnkonsekvensanalys inför beslut i
kyrkomötet då man menar att det i kyrkomötet inte sker någon motsvarande
beredning av ärenden som på den lokala och regionala nivån.
För att åstadkomma barnkonsekvensanalyser inför beslut i kyrkomötets
alla ärenden skulle det behöva införas ett krav när det gäller den
beredning som sker i kyrkomötets utskott, något som enligt kyrkostyrelsens
mening knappast vore rimligt eller ens praktiskt genomförbart
utifrån de förutsättningar under vilka utskottsarbetet bedrivs."

Vi motionärer anser att arbetet med barnkonsekvensanalyser på det nationella planet kan utvecklas och förtydligas, för att visa att Svenska kyrkan tar Jesu ord om barnen på allvar. Till skillnad från vad som kyrkostyrelsen skrev 2012, anser vi att det vore rimligt att barnkonsekvensanalyser görs inför beredning i kyrkomötets utskott, så att ledamöterna kan bedöma eventuella konsekvenser för barn innan besluten fattas av kyrkomötet.
Vi föreslår därför att det i arbetsordningen för kyrkomötet läggs till instruktioner
för hur utskotten ska arbeta med barnkonsekvensanalyser. För att säkerställa att alla kyrkomötets beslut är barnkonsekvensanalyserade ska de reciter som ledamöterna får som underlag inför motionsbehandlingen i utskotten framöver innehålla en sådan analys.
För att ledamöter och Svenska kyrkans medlemmar ska kunna se hur barnkonsekvensanalysen är gjord och vilket resultat analysen fått ska denna sedan
bifogas som bilaga till besluten i såväl kyrkostyrelse som kyrkomöte.

Alingsås den 26 juli 2016

Lena Klevenås (MPSK)
Ylva Wahlström (MPSK)
Marja Sandin-Wester (MPSK)
Heléne Lundström (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln