Kyrkomötet: Motion 2016:38 Kunskapsförstärkning av Svenska kyrkans organisation

av Terence Hongslo
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att främja en kunskapsförstärkning av Svenska kyrkans organisation på alla nivåer genom att stödja Svenska kyrkans forskningsenhets satsning ”Social innovation i Svenska kyrkan” för att utveckla en utbildning för personer i ledande funktioner (både förtroendevalda och anställda medarbetare).

Motivering

Kraven på Svenska kyrkan ökar när samhället ska hantera aktuella utmaningar
såsom flyktingströmmar, fattigdom, hemlöshet och andra former av social exkludering.
Ofta saknas de mer specialiserade ledarskapsutbildningarna för särskilda satsningar och uppgifter. Så är det inom många organisationer.
Angående chefsutbildningar är Svenska kyrkan förhållandevis långt framme när
det gäller de anställda ledarna, men eftersom utbildning inte är lika långt utvecklad
när det gäller de förtroendevalda i ledande positioner så finns risken för större
obalanser än nödvändigt.
Det finns strukturella hinder för utveckling och spridning av nytänkande verksamheter och arbetssätt i idéburna organisationer. Det finns en osäkerhet kring hur innovativa processer kan ledas, organiseras och finansieras, vilket kan begränsa tillgången till de organisatoriska resurser som krävs för utveckling, kontinuitet och uppskalning av enskilda initiativ.
Det är därför viktigt att Svenska kyrkan stödjer forskningsenhetens satsning att ta
fram arbetssätt, kunskap och utbildningar för personer i ledande funktioner (både
förtroendevalda och anställda medarbetare) och verktyg för idéburen innovationsledning som utgår från ett trossamfunds förutsättningar.
Genom bättre samordning och kunskapsutbyte i redan pågående nyskapande
utbildningsinitiativ i stiften, kan förutsättningarna för organisering och ledning
förbättras. Genom att vara ledande i en ny form av ledarutbildningssatsning kan
Svenska kyrkan också bidra stödjande och inspirerande till andra idéburna
organisationer i Sverige.

Uppsala den 18 juli 2016

Terence Hongslo (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln