Kyrkomötet: Motion 2015:45 Utveckla kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete

av Lena Klevenås m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att skapa ett projekt för att ta fram
strukturer för hur Svenska kyrkan på nationell nivå ska kunna stärka sitt stöd till
stiftens och församlingarnas arbete med att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet,
inte minst med avseende på miljödiplomering.

Motivering

Svenska kyrkan har under 2000-talet utvecklat en egen modell för miljöcertifiering
som kallas Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Den togs fram
för församlingarnas arbete med miljöfrågor som skulle vara ett slags mellanting av
certifiering á la ISO eller EMAS och folkbildningsarbete. De mer industriella
systemen har inte med de ”mjuka delarna” som är en av kyrkans viktigaste bidrag
till en hållbar utveckling, dvs. reflektion över varför vi som kyrka arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor.

I början var arbetet trögt och kunnigheten i att arbeta med mål och uppföljning i
kyrkans församlingar var låg, vilket är en stomme i diplomeringsmodellen. Idag när
arbetssättet med mål och uppföljning har blivit det vanliga sättet att formera arbetet i församlingar så är förståelsen lättare för att arbeta med miljödiplomering. Samtidigt har miljö- och hållbarhetsfrågor blivit mycket mer självklart än vad det tidigare var. Det betyder att det system som utvecklades av kyrkokansliet i början av 2000 talet har idag blivit ett mer utbrett verktyg och fler ser det som ett bra alternativ för ett sammanhållet miljöarbete. Nationell nivå ”äger” verktyget miljödiplomering och ser till att det utbildas diplomerare (dvs. revisorer för diplomeringar i församlingar) men stiftens miljösamordnare är de som driver arbetet i stiften.

Ju fler som vill arbeta med modellen desto större blir behovet på nationell nivå
att hålla samman arbetet och utbilda diplomerare samt att också hitta en gemensam linje bland diplomerare och miljösamordnare om vilka krav man ska ställa på de som diplomeras och hur den standard som finns för diplomeringen ska tolkas. Det handlar om att finna ett läge som både ger god kvalité men som inte gör kraven ouppnåeliga.

Det finns också i det nätverk som stiftens miljösamordnare utgör initiativ för att
utveckla andra former av verktyg för att understödja arbetet med miljö och
hållbarhet i Svenska kyrkan. Ett sådant exempel är en diplomeringsmodell för event, dvs. arrangemang inom Svenska kyrkan som inte faller inom ett stifts eller en församlings linjearbete. Det har under den senaste Världens fest i Karlstad 2014
utvecklats en modell för att diplomera dessa vilket det nu finns ett förslag till som
skulle kunna användas vid konferenser och möten för att även här se till att hållbarhetsaspekter finns med i möten med mycket människor som ofta också är publika och speglas i media.

Idag, när Svenska kyrkan är så tydligt profilerad i klimat- och miljöarbete,
behöver resurserna stärkas även på nationell nivå för att stödja stiftens arbete kring
utmaningarna. Det skulle troligen behövas ett projekt, kanske på tre år där nationell
nivå ser till att skapa strukturer för hur Svenska kyrkans arbete med miljö/hållbarhet
ska stärkas och utvecklas. Främst då med fokus på de miljöledningssystem som vi
har i Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling men också de andra
verktyg som finns i Ljussteget och Miljödiplomering av event.

Samtidigt skulle det här projektet kunna innefatta en miljödiplomering av kyrkokansliet i Uppsala.

Alingsås, Uppsala, Stockholm, Nyköping och Umeå den 15 juli 2015

Lena Klevenås (MPSK)
Terence Hongslo (MPSK)
Ylva Wahlström (MPSK)
Heléne Lundström (MPSK)
Eva-Maria Munck (POSK)
Lisa Tegby (POSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln