Kyrkomötet: Motion 2014:16 Ekoteologisk professur

av Ylva Wahlström m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att möjliggöra införandet av en ny
professur i ekoteologi vid något av universiteten i vårt land.

Motivering

Klimat- och miljöproblemen blir alltmer överskuggande för mänskligheten, för
skapelsen i sin helhet och för jordens överlevnad. Koldioxid- och metanutsläppen
gör att jordens medeltemperatur stiger alltmer med följd att översvämningar, torka,
häftiga oväder ökar, att livsbetingelserna för både människor, djur och natur
försämras och ibland katastrofer inträffar. Detta beror på våra utsläpp av växthusgaser genom vår bilism, flyg, vissa industrier, nötkreatur i lantbruket med mera.

Oftast drabbas de mest fattiga områdena på jorden av dessa katastrofer och spär
ytterligare på fattigdomen och nöden och skapar också motsättningar mellan
folkgrupper. Utrotningen av djur och växter ökar i en accelererande fart och försämrar också våra levnadsbetingelser. Detta har vi från skapelsen att förvalta till kommande generationer.

Enligt klassisk kristen etik har vi ett särskilt ansvar att värna allt som är svagt
och utsatt. Det finns många väsentliga bibelställen i både GT och NT som visar på
detta; det är centralt i Jesu liv, död och uppståndelse.

När en professur i ekoteologi inrättas vid något av universiteten utvecklas detta
tänkande och denna etik för att stimulera teologer, blivande präster med flera till att
infoga detta i sin teologi, etik, förkunnelse och i hela sin livsföring. Kyrkan kommer
att på detta sätt bli en viktig aktör i miljökampen, genom att ha tillgång till en väl
utvecklad skapelseteologi, ekoteologi och etik för mänsklighetens överlevnad. Detta
skulle också förstärka församlingarnas vilja att aktivt agera lokalt för den globala
skapelsen. Och till hjälp för alla kämpande människor i sjukdomar och lidande
under miljökatastrofer.

När det gäller den tidigare motionen 2012:8 angående ekoteologi innehåller
denna nya motion ett nytt förslag att införa en ekoteologiprofessur.

Vi vet att kyrkostyrelsen inte förfogar över rätten att tillsätta professurer, men vi
vet att med ärkebiskopen i spetsen är det många frågor där Svenska kyrkans ledning är aktivt påtryckande och opinionsbildande.

Tankar kring barnkonsekvensanalys: med ett kristet skapelseperspektiv värnas de
mest sårbara bland människor, djur och natur. Därför är ekoteologi på kristen grund så livsavgörande för allt levande, inte bara för våra kommande barnbarn. 

Barnen behöver hitta till Edens lustgård eller till naturen igen. Hon är vår moder,
med hjälp av stjärnornas stoft från fadern.

Stockholm den 30 juni 2014

Ylva Wahlström (MPSK)
Carl-Henrik Henriz (MPSK)
Lena Klevenås (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln