Kyrkomötet: Motion 2014:12 Från teori till handling som förvaltare av skog och mark

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring av kyrkoordningens formulering om prästlönetillgångar 46 kap. 3 § till att lyda: Prästlönetillgångarna ska förvaltas på ett ekologiskt, etiskt och hållbart sätt så att prästlönetillgångarnas biologiska mångfald bevaras och den ekonomiska avkastningen även finns för kommande generationer.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att 20 procent av Svenska kyrkans skogar avsätts för fri utveckling så att en ekologiskt hållbar utveckling kan uppnås i Svenska kyrkans skogar.
  3. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att upprätta en plan för
    kontinuerlig fortbildning för personal på alla nivåer som arbetar med skogs-, jord- och markfrågor gällande en långsiktigt hållbar utveckling med bevarande av biologisk mångfald.
Motivering

Biskoparna har i sitt biskopsbrev tagit upp det allvarliga klimathotet. Det vore bra
om medvetenheten i miljöfrågorna också fick utslag i skötseln av Svenska kyrkans
skogar. Svenska kyrkan måste visa att man tar miljöfrågorna på allvar inte bara i
teorin utan även i praktiken. Svenska kyrkan bör föregå med gott exempel och visa i praktiken omsorg för natur, biologisk mångfald och arternas överlevnad. 20 procent av kyrkans skogar bör lämnas för fri utveckling.

I kyrkoordningen står: ”Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som
möjligt och på ett sådant sätt att det ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning.”
Detta utgör ett allvarligt hinder för skonsam förvaltning av Svenska kyrkans skogar
och mark. Ett förslag som överensstämmer mycket bättre med Svenska kyrkans
ansvar som förvaltare av Guds fria natur och dess biologiska mångfald lyder:
”Prästlönetillgångarna ska förvaltas på ett ekologiskt, etiskt och hållbart sätt så att
prästlönetillgångarnas biologiska mångfald bevaras och den ekonomiska avkastningen även finns för kommande generationer.”

Svenska kyrkans budskap måste få konsekvenser. En ökad kompetens när det
gäller hållbarhet och biologisk mångfald hos alla som arbetar med prästlönetillgångarna måste eftersträvas. Med en medvetenhet om biologisk mångfald så fredar man olika lokala biotoper såsom skogsbryn, kärr, hällmark och lämnar bryggor mellan områden i fred från avverkning. Att freda nyckelbiotoper ger den biologiska mångfalden en möjlighet att överleva. Ett krav på uthållighet är att skogen vid nästa avverkning ska hålla samma kvalité och biologiska mångfald som den har idag.

Uppsala, Huddinge, Stockholm, Alingsås, Orsa och Nyköping den 29 juni 2014

Terence Hongslo (MPSK)
Bengt-Gunnar Carlsson (MPSK)
Marja Sandin-Wester (MPSK)
Lena Klevenås (MPSK)
Jan Segerstedt (MPSK)
Heléne Lundström (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln