Jan Segerstedt

Efter att ha arbetat länge åt Svenska kyrkan, både i Sverige och utomlands, känns steget in bland förtroendevalda som en lockande utmaning. Jag har valt att hålla mitt engagemang för vår kyrka levande genom Miljöpartister i svenska kyrkan vars kyrkopolitiska program tar sin utgångspunkt i det kristna evangeliet. Detta innebär att jag delar den vision och de värderingar som denna folder uttrycker.

Kerstin Holdo-Nordström

Vi måste på ett hållbart sätt förvalta skapelsen inför kommande generationer. En god miljö måste också finnas mellan människor. Jag vill kämpa för tolerans och för att kyrkan ska ha en arbetsmiljö som kan fungera som föredöme i samhället.
Jag är församlingspedagog, teol. stud. veniat, Fairtradeambassadör samt styrelseledamot i MP, Ludvika.

Tommy Håkansson

Småbrukare, bor på Hoberg med min man sedan 15 år tillbaka. Jobbar inom vården som mentalskötare och med att på fritiden bevara gamla svenska lantraser till eftervärlden genom genbanksarbete.
På sikt vill jag att min gård blir en plats där djur och läkande hör ihop. Jag brinner för glesbygdsfrågorna.
Anser att alla människor har lika värde oavsett var vi kommer ifrån, etnicitet, exuell läggning osv.
Inom kyrkan vill jag driva frågorna om arbetsmiljön och att kyrkans egendomar förvaltas på rätt sätt, införa miljötänkande i större utsträckning än idag...

Ulla Myrström

All ska kunna får vara delaktiga i den kyrkliga gemenskapen, där jag själv känner mig så hemma. Kulturarvet, traditionerna betyder så mycket för mej som silversmed och det kristna budskapet vill jag hjälpa till att förmedla i ord och handling.

Göran Melesjö

Jordnära och mjuk-tuff person, bonde i botten, genuint grön helhetssyn. Stark andlig ådra. Skriver, målar, odlar och värnar skapelsen och det levande inom och utom oss. Allt hänger samman. Sunt flexibel, både stigfinnare och bakspårare.
Grunddrag: freds- och fridsälskare.
Motte: Kärleken är vår största konstart.
Dröm: Svenska kyrkan på grön kvist som folkkyrka.

Lars-Olof Carlsson

Jag är en sökare som vill arbeta för rättvisa och kultur. Jag ser kyrkan som en mänsklig kraft bland all kommers.
Efter att jag slutat som ABB-ingenjör har jag arbetat ideellt inom miljörörelsen och vill gärna göra det inom kyrkan också även om man kan tycka att kyrkan är en miljörörelse i sig själv.

Brita Berg

Vill att kyrkan skall vara en naturlig mötesplats dit människor söker sig i livets alla skeden. En miljö där den andliga utvecklingen får plats och möts med respekt.
Jag vill även att kyrkans tillgångar förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till etiska och moraliska värderingar t.ex bör kyrkans skogar skötas på miljömässigt sätt.