Kristina Sbru Kjellgren

Bor i Uppsala med min familj. Jag är kristen
och miljöpartist då det känns logiskt att arbeta
för att bevara skapelse och mångfald både nu och för kommande generationer.
Jag gillar loppisar och second hand, detta är
bra för miljön och ger möjlighet att hjälpa andra människor. Vill verka för gröna värderingar inom kyrkan.

Anders Elvin

Gud och skapelsen är helig. Vi har ett heligt uppdrag att värna om varandra, naturen och oss själva. Medvetandegöra oss hur vi skall leva goda och harmoniska liv med ett ekologiskt hållbart samhälle i centrum. Forma en teologi i ord och handling som ger människor kraft och visioner till en bättre värld.
Jag arbetar som kyrkoherde i tre landsortsförsamlingar där vi liksom i hela Svenska kyrkan har stora möjligheter till en fantastisk framtid.

Siw Björkgren

Kyrkan utgör en betydelsefull del av vår historia och vårt kulturarv, en kulturbärare i Sverige sedan ca. 1000 år. Jag hoppas och tror att kyrkan även fortsättningsvis kommer att vara en naturlig del av samhället, en folkkyrka i tiden som välkomnar alla människor och i vilken människor kan och vill känna sig delaktig i.

Carla Sundström

Född i USA, minns jag sånger från Lutherska barntimmar. 10 år senare var jag fascinerad av Unitarianism. Deras öppenhet för etisk och filosofisk visdom över tid och rum bör ha en naturlig plats i Svenska kyrkan liksom Miljöpartiets solidariteter.
Konkret vill jag arbeta för globalklokhet, hållbarhet och en varm ekumenisk kyrka med ett vitalt kulturellt uttryck.

Terence Hongslo

Vill stärka Svenska kyrkans miljö-medvetenhet. Vill värna en långsiktigt hållbar utveckling av såväl natur- som mänskliga tillgångar. Jag vill värna den biologiska mångfalden och att Svenska kyrkan går före vad det gäller att förvalta skog och mark på ett långsiktigt hållbart sätt. Jag vill arbeta för en bra arbetsmiljö i kyrkan genom jämställdhet, gott ledarskap och medinflytande.

Jessica Lindberg Dik

Jag är en 42-årig kulturproducent och mellan-östernvetare med ett brinnande intresse för integrations- och kulturfrågor som har varit aktiv i Svenska kyrkan i hela mitt liv. Som förtroendevald skulle jag verka för att kyrkan ska vara en engagerad samhällsaktör och en tydlig motpol till kommersialismen. Diakoni, ekumenik och religionsdialog är kyrkans viktigaste uppgifter och största utmaningar i ett framtida Sverige. 

Anders Hedström

Långsiktig hållbar utveckling och miljöfrågor är centrala för jordens överlevnad. Kyrkan borde vara en föregångare i dessa frågor. Framtiden måste vila på att nuvarande utveckling utgår från samverkan av ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer.
Kyrkan skall bli bättre förvaltare av jord, skog och kulturmiljöer. Den biologiska mångfalden och etiska värderingar måste ha hög prioritet.
Sitter som ersättare i stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige denna mandatperiod.

Marie Nordberg

Jag har varit Miljöpartist sedan 1982 och känner det som en självklarhet, eftersom jag även är troende, att värna naturen som en del av Guds skapelse.
Jag vill verka för att Svenska kyrkan ska bli mera miljömedveten och öppen för nya miljövänliga idéer och en öppen kyrka för alla som söker förståelse, tröst och frid inom kyrkans hägn.